GIỚI THIỆU MỤC TIÊU DỰ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một mô hình phát triển hạ tầng cung cấp, phổ biến và tiếp cận thông tin KH&CN văn minh, hiện đại, khoa học đậm đà bản sắc văn hóa cho người dân ở khu vực nông thôn, miền núi theo định hướng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Gắn mô hình với quy hoạch không gian, hạ tầng kinh tế -xã hội, văn hóa của nông thôn mới; góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, dịch vụ, cải thiện chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của cư dân nông thôn, miền núi trên địa bàn.

Giúp người dân, doanh nghiệp tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới và du khách thông qua mô hình (của dự án) tiếp cận nhiều hơn, nhanh hơn, đa dạng hơn, khoa học hơn, văn minh hơn các thông tin tiến bộ, thành tựu KH&CN, cách thức, phương pháp làm ăn mới; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển KTXH của địa phương; và ngược lại giúp cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội cung cấp và phổ biến thông tin đến người dân kịp thời, nhanh chóng, đồng bộ thống nhất hơn.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

a. Mục tiêu cụ thể

- Sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ điện tử, viễn thông, CNTT&TT sẵn có trên thị trường, thông qua mạng Internet xây dựng mô hình phát triển hạ tầng cung cấp, phổ biến thông tin KH&CN đồng bộ, văn minh, hiện đại và khoa học từ tỉnh xuống xã và tới cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Thiết lập phương pháp, mô hình cung cấp, phổ biến và tiếp cận thông tin hai chiều giữa cơ sở, địa phương và các cơ quan hoạt động thông tin của Tỉnh (giữa đối tượng sử dụng thông tin và tổ chức quản trị, cung cấp thông tin).

- Tạo ra một kênh thông tin quan trọng góp phần giúp lãnh đạo địa phương tham khảo để đưa ra các quyết định nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Đồng thời chia sẻ các nguồn thông tin KH&CN giúp các kênh tuyên truyền, phổ biến thông tin bằng các hình thức và phương thức khác như tài liệu dạng chữ viết (tờ rơi, bản tin, sách, báo, ấn phẩm thông tin khác,…), dạng âm thanh (như phát thanh, lớp tập huấn, câu lạc bộ,hội nghị, hội thảo,…), dạng hình ảnh (như truyền hình, phim, ảnh, đầu đĩa,…)  cùng phát triển và phát huy hiệu quả.

b. Chỉ tiêu cụ thể

          - Xây dựng 01 phòng dữ liệu, thông tin về KH&CN, tiến bộ KHKT, công nghệ nông nghiệp mới… phục vụ phát triển nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết cuả Trung ương đảng, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

          - Xây dựng thí điểm tại 10 xã (trong 35 xã điều tra khảo sát), mỗi xã được đầu tư xây dựng 1 Điểm truy nhập thông tin hiện đại, khoa học và đảm bảo mỹ quan, được kết nối Internet tốc độ cao.

          - Đảm bảo 30% hộ nông dân tại các điểm triển khai dự án tiếp cận và sử dụng thành thạo các phương thức truy cập và khai thác thông tin;

          - Điểm truy cập thông tin được xây dựng đảm bảo hiện đại, khoa học, văn minh và đậm đà bản sắc văn hóa; đảm bảo ít nhất tại mỗi Điểm thông tin có từ 50 đến 100 lượt người đến khai thác và tra cứu thông tin/ 01 tuần;

          - Nguồn lực thông tin KH&CN của dự án góp phần hỗ trợ địa phương sớm hoàn thành một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2015;

          - Thiết lập được cơ chế về cung cấp, duy trì và phổ biến thông tin KH&CN hai chiều đồng bộ thống nhất từ cấp tỉnh đến địa phương, thôn bản và người dân.

3. Tiêu chí lựa chọn xã thụ hưởng dự án (danh sách xã tham gia dự án tại phụ lục kèm theo)

          * Năng lực tiếp thu, duy trì và phát huy hiệu quả của dự án thể hiện trên các mặt cụ thể sau:

          + Sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã đối với công tác ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ, nhất là đối với công tác phổ biến tri thức, thúc đẩy chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.

          + Đã hình thành các tổ chức quan tâm tới tiến bộ KHKT, thông tin KHCN và tri thức khoa học để áp dụng trong sản xuất, đời sống như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

          * Tính khả thi trong giai đoạn triển khai dự án tại tuyến xã:

          + Các xã được lựa chọn để xây dựng điểm khai thác thông tin

+  Về các điều kiện khác như đường điện thoại cố định, đường Internet băng thông rộng (ADSL); diện tích phòng làm việc , điểm bưu điện văn hóa xã; cán bộ có trình độ năng lực...
Tác giả: Nguyễn Hùng Khiêm

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỸ THUẬT HỆ THỐNG
ĐT: 0208.3753 725


khiemtic@gmail.com
Nguyễn Hùng Khiêm

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập
Lixao  Online: 22  
Lixao  Tuần: 3640
Lixao Lixao  Tổng: 124903172