Thông báo kết quả xét các đề xuất nhiệm vụ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Facebook   Zalo

Thực hiện Công văn số 5448/UBND-KGVX ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2019 ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản số 142/KHCN-QLCN&TTCN ngày 16/3/2020 gửi tới các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc đề xuất nhiệm vụ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được 15 đề xuất nhiệm vụ của các đơn vị, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chi tiết xem file đính kèm !

T?i tài li?u

Facebook Zalo